วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

ทำอย่างไรให้การศึกษาเป็นการเรียนรู้ ?
(ถามโดย  กศน.พิษณุโลก)
ครูใหญ่ตอบ :
กระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงต้องตอบโจทย์ชีวิตแต่ละคน  การสร้างการเรียนรู้ให้ติดหนึบในตัวคนจะช่วยได้  การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จะให้มนุษย์เรียนรู้
1.  เข้าใจต่อโลกและปรากฏณ์การ
2.  เข้าใจตัวเอง  ยกระดับภายในตัวเอง  เพราะคือฐานใหญ่ที่จะทำให้อยู่อย่างมีคุณภาพมนุษย์อยู่อย่างมีความหมาย  มีความสุข
ต้องสร้างองค์ประกอบคือ   บรรยากาศจะเอื้อให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น  เช่น  ไม่มีขยะ  ผักปลอดสารพิษ  ทำำงานกับผู้ปกครอง  ฯลฯ  เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ด้านนอก (หลักสูตร)  การเรียนรู้ด้านในความเป็นมนุษย์
การทำให้ครูเข้าใจการจัดการศึกษา มีกระบวนการอย่างไร ?
(ถามโดย  กศน.พิษณุโลก)
ครูใหญ่ตอบ :
เป็นปัญหาใหญ่ของการจัดการศึกษาชาติ  แต่ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามีกระบวนการพัฒนาครูในด้านต่างๆ เพื่อให้เข้าใจการจัดการศึกษา
1.  ความรู้ความเข้าใจ
-  เนื้อหาต่อวิชาชีพ
-  ทักษะวิชาชีพ
2.  ทักษะ / ความเข้าใจ
-  เกี่ยวกับชีวิต  การจัดการชีวิต
-  การสอน  การเก็บเด็ก  แก้ไขพฤติกรรม  ออกแบบการเรียนรู้  การประเมิน  ฯลฯ
3.  อุดมการณ์  จิตวิญญาณ
มนุษย์มีฐานใหญ่คือ  จิตวิญญาณ  ถ้าไม่มีแบบอย่างจะเกิดยาก