วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การจัดการเรียนการสอนของลำปลายมาศพัฒนาจัดอย่างไร ?

(ถามโดย สพท.อุบลฯ เขต 4)

ครูใหญ่ตอบ  : เรากำหนดแนวทางการเรียนการสอนให้สอดรับกับ  การเรียนรู้ของสมอง  (Brain Based Learning)  และจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนให้เป็นหน่วยบูรณาการและร้อยเรียงองค์ความรู้โดยโครงงาน  Project Based   จากนั้นครูใส่การคิดเข้าไปในทุกๆ ชั่วโมงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแต่ละด้าน  และสูงสุดเราให้ความสำคัญกับการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้น  (Teaching for Understanding)  โดยเฉพาะการออกแบบการสอนแบบย้อนกลับ  (Backward design)
          สาระที่เราแยกออกมาจากบูรณาการโดยโครงงานคือ  วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  และวิชาภาษาอังกฤษ  แต่ยังคงเป็นบูรณาการในสาระวิชา  ส่วนวิชาที่เหลืออยู่ในบูรณาการโดยโครงงานทั้งหมดอ่านเพิ่มเติมได้ที่  หนังสือโรงเรียนนอกกะลา  เขียนโดย  วิเชียร  ไชยบัง

3 ความคิดเห็น:

  1. ขออภัยแก้คำผิด Backeord design เป็น Backward design

    ตอบลบ
  2. ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PPP Model โดยขั้นแรก Presentation สอนคำศัพท์ การออกเสียง สะกดคำ และโครงสร้างไวยากรณ์ง่ายๆ ขั้นที่2 Practice คือการจัดกิจจกรรมสู่ผู้เรียนตาม text ที่ได้สอนไป และสุดท้าย Production เป็นขั้นที่ครูอยากเห็นผลผลิตชิ้นโตจากการเรียนการสอนคือจัดกิจกรรมเน้นตาม textน้อย นอกtextเยอะ บวกกับความรู้เดิมของผู้เรียน กลายมาเป็นผลผลิตชิ้นใหม่ สุดท้ายประเมินภาระงานและชิ้นงานทุกครั้ง

    ตอบลบ
  3. ขอบคุณครูเต๋อมากค่ะ

    ตอบลบ