วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นักเรียนได้คะแนน หรือตัดเกรดอย่างไรในเมื่อลำปลายมาศพัฒนาไม่มีการสอบ ?

(ถามโดย ร.ร.บ้านคอนฉีม จ.ขอนแก่น)

ครูใหญ่ตอบ  :  เราจะเน้นการประเมินเพื่อพัฒนามากกว่าประเมินเพื่อตัดสิน  เป็นหน้าที่ครูที่จะประเิมินผลรวม  เพื่อดูว่าผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  หรือมาตรฐาน  ตามหลักสูตรแกนกลางมากน้อยเพียงใด  ซึ่งจะใช้การประเมินตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย  (ยกเว้นการสอบ)  และประเมินไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  โดยดูได้จากชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนทำ  เช่น  แฟ้มสะสมงาน  รายงานสรุปคความรู้  หรือคะแนนสะสมจากการประเมินแต่ละสัปดาห์หลังจากขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งครูได้วิเคราะห์ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ไว้แล้วตั้งแต่ตอนต้น
          ขอบข่ายการประเมินผลแต่ละโครงงาน
     -  ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้  ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะการทำงาน
     -  ความเข้าใจ  หรือ  สาระ  ความรู้
     -  ทัศนคติต่อการทำงาน  ความเพียร  ความอดทน  ความมุ่งมั่น  ฯลฯ

ตัวอย่างชิ้นงาน

Mind mapping ก่อนเรียน  หน่วยเสียดาย
Mind mapping หลังเรียน  หน่วยเสียดาย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  หนังสือโรงเรียนนอกกะลา  เขียนโดย  วิเชียร  ไชยบัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น