วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การแบ่งงานฝ่ายต่างๆ ของลำปลายมาศพัฒนา มีการจัดอย่างไร ?

(ถามโดยครูและบุคคลทั่วไป)

ตอบ  :  ที่ลำปลายมาศพัฒนาเราก็จะมีการแบ่งงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ  คร่าวๆ ดังนี้
 1. ฝ่ายบริหาร  
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 • รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
    2.  ฝ่ายวิชาการ
 • หัวหน้างานวิชาการ  
 • หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
 • หัวหน้าสายชั้นประถมฯ  ช่วงชั้น 1 
 • หัวหน้าสายชั้นประถมฯ  ช่วงชั้น 2
 • หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
       ซึ่งแต่ละงานเราก็จะให้สิทธิในการบริหารจัดการกันเอง  เช่น  หัวหน้าสายชั้นอนุบาล  สายชั้นประถมฯ ช่วงชั้น 1 , 2  ก็จะมีงานต่างๆ อยู่ในสายชั้น  เช่น  งานประจำชั้น  งานธุรการ  งานพัสดุสื่อ  งานอนามัย  ฯลฯ 

    3.  ฝ่ายสนับสนุน
 • หัวหน้างานฝึกอบรมและเผยแพร่นวัตกรรม
 • หัวหน้างานธุรการ
 • หัวหน้างานสื่อและบรรยากาศ
 • หัวหน้างานผู้ปกครองและชุมชน
      ซึ่งแต่ละงานจะทำงานประสานกัน  โดยจะมีการประชุมพูดคุยกันทุกวันหลังจากเด็กๆ กลับบ้าน  เพื่อเล่าสิ่งที่ทำกับเด็ก  ครู  ผู้ปกครอง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน  เล่าปัญหาที่พบ  และวางแผนการทำงานในวันต่อไป  การประชุมก็จะมีทั้งประชุมรวม  ประชุมหัวหน้างาน  ประชุมสายชั้น  ประชุมในชั้นเรียน  เป็นต้น  ในกาารประชุมทุกคนสามารถมีส่วนร่วมของกันและกัน  ต่อเติมงานของกันและกันได้  ซึ่งวัฒนธรรมของการประชุมของลำปลายมาศพัฒนาจะไม่มีประธานในที่ประชุม  ทุกคนสำคัญ  มีโอกาสได้แชร์สิ่งที่ทำให้เพื่อนๆ ได้รับทราบร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น