วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ลูกเข้าเรียนชั้นอนุบาล ลูกไม่ได้เขียน ก-ฮ ตามเส้นประแล้วอย่างนี้ลูกจะเขียนหนังสือได้หรือคะ ?

(ถามโดยผู้ปกครอง)

ตอบ  :  การเรียนรู้ภาษาของเด็กก่อนที่จะพัฒนาเข้าสู่การใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักภาษา  ควรเป็นการสอนภาษาที่เป็นไปตามธรรมชาติ  เน้นสื่อที่มีความหมาย  ผู้เรียนสามารถใช้ประสบการณ์เดิมช่วยทำให้เข้าใจสื่อที่อ่านได้อย่างรวดเร็ว  การสอนจะไม่แยกส่วนย่อยของภาษาแต่ละส่วน  แต่เน้นให้เข้าใจในภาพรวมก่อน  แล้วจึงเรียนรูด้านโครงสร้างภาษาภายหลังโดยเริ่มตั้งแต่  1.ขั้นการรับรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่ใกล้ตัว  เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิต  2.ขั้นสัญลักษ์  เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ที่แทนสิ่งต่าง ๆ 3.ขั้นเทียบเคียงภาษา  โดยเทียบเคียงทั้งเสียงและรูปคำ  4.ขั้นแตกแขนงทางภาษา  ในขั้นนี้เด็กก็จะเริ่มเรียนรู้องค์ประกอบของคำว่าประกอบไปด้วยพยัญชนะ  สระ  ตัวสะกด  อื่นๆ หรือแต่งเป็นประโยคง่ายๆ ซึ่ิงเด็กจะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  สื่อของจริง  ภาพเหมือนสัญลักษ์ต่าง ๆ ละคร  บทบาทสมมุติ  วรรณกรรม  เป็นต้น  

ตัวอย่าง
                 นักเรียนชั้นอนุบาล 1  เรียนเกี่ยวกับตัวเรา  ครูก็สอนเป็นคำเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ เด็กก็จะได้เรียนรู้ผ่านภาพสัญลักษณ์  และคำ  แม้เด็กจะไม่สามารถแยกองค์ประกอบของคำได้ว่าประกอบไปด้วยพยัญชนะตัวใดบ้าง  แต่เด็กจะเกิดความเข้าใจ  และเชื่อมโยงคำต่างๆ กับชีวิตได้ 
การเรียนรู้ภาษาขั้นสัญลักษณ์
ชิ้นงานที่เด็กทำสื่อความเข้าใจออกมาเป็นภาพสัญลักษณ์แทนตัวหนังสือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น