วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ถ้าเด็กทำงานส่งแล้วครูไม่ตรวจให้คะแนน จะรู้ได้อย่างไรว่าเขาถูกหรือผิด ?

(ถามโดยครูและบุคคลทั่วไป)
ตอบ  :  สิ่งที่ผู้เรียนทุกคนทำออกมาล้วนแต่มีคุณค่า  ครูไม่ควรตีตราด่้วยดาวหรือคะแนน  ครูมีหน้าที่รู้ให้ได้ว่าเด็กแต่ละคนควรพัฒนาตรงไหน  และหาวิธีที่จะพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพของแต่ละคน  หัวใจอันแท้จริงของการวัดผลประเมินผลนั้น  เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน  การวัดผลตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือที่หลากหลายจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  หนังสืออธิฐานสิจ๊ะกับนางฟ้ามีเขียว  เขียนโดย  วิเชียร  ไชยบัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น