วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ลำปลายมาศพัฒนามีแนวคิดในการจัดตารางเรียนอย่างไร ?

(ถามโดยครูและบุคคลทั่วไป)


ตอบ :  ขั้นแรกครูต้องเข้าใจการทำงานหรือการเรียนรู้ของสมองในแต่ละช่วงก่อนว่าช่วงเช้าเป็นสมองส่วนใด  สายมาหน่อยเป็นส่วนไหน  และบ่ายเป็นส่วนไหน  ถ้าครูเขัาใจในสิ่งนี้แล้วจะทำให้การออกแบบวิถีชีวิตสอดรับกับการเรียนรู้  และที่ลำปลายมาศพัฒนามีการออกแบบตารางเรียนดังนี้  
วิถีชีวิตของลำปลายมาศพัฒนา


ภาคเช้า  เราพัฒนาสองด้านคือ 
  1. ความฉลาดทางด้านอารมณ์  (EQ :  Emotional Quotient) 
  • ความตระหนักรู้ตนเอง  รู้จักตนเอง
  • การจัดการกับอารมณ์  รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง
  • การจุงใจตนเอง  มองโลกในแง่ดี
  • การเห็นอกเห็นใจ  เอาใจเขามาใส่ใจเรา
  • ทักษะทางสังคม  ละเอียดอ่อน  ปรับตัวเข้ากับสังคมได้
ความฉลาดทางด้านอารมณ์เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม
   2.  ความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ  (SQ  :  Spiritual  Quotient)
        เป็นการแสวงหาความหมายของชีวิต  มีจุดหมายในแง่บวก  มีความรู้สึกยิ่งใหญ่  รัก  เคารพ  ผูกพัน  และห่วงใยชีวิตอื่นๆ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล  เขาใจความหมายของการมีชีวิตอยู่  มองเห็นความงามของสพรรสิ่ง
ตัวอย่างกิจกรรม  เช่น  การได้เล่นกับเพื่อนๆ ใต้ต้นไม้  การมีปฏิสัมพันธ์กับครูที่เป็นกัลยาณมิตร  การได้รับความรักการโอบกอดจากสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย  การทำกิจกรรมจิตศึกษา
ภาคสาย  เราพัฒนาความฉลาดทางด้านการคิด  (IQ  :  Intellectual Quotient)
             แต่ก่อนเราอาจจะใไ้ความสำคัญกับ  IQ  (Intekegent Quotient)ที่หมายถึง เชาว์ปัญญา  ที่จริงด้านเช้าว์ปัญญาเราพัฒนาให้มีค่ามากขึ้นได้น้อยมาก ตั้งแต่เกิดจนตายบางคนพัฒนาขึ้นน้อยมาก  หรือบางคนน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น  แต่ความฉลาดทางด้านการึิด  เราสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้  เช่น  ความสามารถคิดอย่างมีเหตุผล  คิดอย่างเป็นนามธรรม  ความสามารถคิดตีความสิ่งต่างๆ  เป็นต้น
ตัวอย่างกิจกรรม  เช่น  การลงมือปฏิบัติ  การใช้จินตนาการและความคิดอันชาญฉลาดเพื่อเรียนรู้สิ่งพื้นฐานที่จำเป็น
ภาคบ่าย  เราพัฒนาความฉลาดทางด้านร่างกาย  (PQ  :  Physical Quotient)
             ความฉลาดทางด้านร่างกายเป็นพื้นฐานของมนุษย์  ความฉลาดสูงสุดในด้านนี้คือ  การที่มนุษย์สามารถรักษาร่างกายให้สมดุล  ใช้ร่างกายในการดำเนินชีวิตไปอย่างปกติราบรื่นได้  ทำงานสอดประสานกับอวัยวะต่างๆ กับสมองได้อย่างสมบูรณ์  สามารถดูแลบำรุงร่างกายเพื่อให้ดำเนินชีวิตอยุ่ได้อย่างปกติสุข  ถึงแม้จะเกิดมาพร้อมกับความพิการ  แต่ถ้ามีความฉลาดทางด้านร่างกายจะสามารถใช้ร่างกายเท่าที่มีดำเนินชีวิตได้ด้วยดี
ปรัชญาสูงสุดของโรงเรียนลำลปายมาศพัฒนาคือ  "การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"  นั้นคือการพัฒนาทั้ง  4  ด้านที่กล่าวมาข้างตน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  หนังสือโรงเรียนนอกกะลา  เขียนโดย  วิเชียร  ไชยบัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น