วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การจัดการเรียนการสอนของลำปลายมาศพัฒนาบอกว่าไม่ได้เน้นความรู้ แล้วมุ่งเน้นสิ่งใด ?

(ถามโดยครูและบุคคลทั่วไป)


ตอบ  :  การเรียนบูรณาการคือการหลอมรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน  สิ่งที่เน้นไม่ใช้ความรู้  เพราะตัวความรู้เปลี่ยนทุกวัน  และสมองของคนเราไม่สามารถทำความรู้ทุกอย่างได้แน่นอน  ที่สำคัญสมองของคนเราถูกสร้างมาไว้เพื่อคิด  มากกว่าไว้เพือ่จำ  เราจึงต้องการที่จะ

พัฒยนาทักษะที่เป็นเครื่องมือที่สำัคัญสำหรับอนาคต  ได้แก่
  1. ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้  (Inquiry)  
  • การตั้งคำถาม 
  • สืบค้น
  • รวบรวมข้อมูล
  • จัดกระทำข้อมูล
  • วิเคราะห์ผล
  • สรุป
  • เขียนรายงาน
  • นำเสนอ
   2.  ทักษะการคิด   ทั้งการคิดระดับต้น  เป็นการคิดเชิงเหตุผล  (Logic)  ได้แก่  
                                                   การคิดวิเคราะห์
                                        การคิดสังเคราะห์  คิดมโนทัศน์
                                                   คิดวิจารณญาณ  

การคิดระดับสูง  ได้แก่  จินตนาการและคิดสร้างสรรค์
การคิดระดับสูงสุดได้แก่  การคิดเชิงอนาคตหรือวิสัยทัศน์

เพื่อพัฒนาให้เกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้  (เรียนรู้อย่างมีความสุข)

เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง  และบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  หนังสือโรงเรียนอกกะลา  เขียนโดย  วิิเชียร  ไชยบัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น