วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามีการบริหารจัดการอย่างไรจึงทำให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุข ?

(ถามโดย สพท.อุบลฯ เขต 4)

ครูใหญ่ตอบ  :  การที่จะทำให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข  และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เราทำอยู่  3  อย่าง  ซึ่งสิ่งแรกที่เราให้ความสำคัญและต้องทำก่อนเป็นอับดับแรกคือ
  1. บรรยากาศการเรียนรู้  ก็ต้องชี้ชัดลงไปอีกว่าบรรยากาศแรกที่ต้องทำก่อนเลยคือ  
  • สัมพัธภาพของคน  ทำให้คนรักกันและรู้สึกดีต่อกันก่อน  ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก  ครู  ผู้ปกครอง  จากนั้นเรื่องของสภาพแวดล้อม  สื่อและแหล่งเรียนรู้จะตามมาเอง
    2.  การพัฒนาครูให้มีคุณภาพ  ทำอย่างไรจึงจะเป็นครูที่มีคุณภาพ  
  • วิสัยทัศน์  (เห็นร่วม  รู้สึกร่วม  รู้วิธี)
  • กรอบความคิดใหม่  (เชื่อว่าเป็นไปได้  เชื่อว่าทำได้)
  • ปลดปล่อยศักยภาพ
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กร  (องค์กรเปิด  ทำงานเป็นทีม  ความเป็นกัลยาณมิตร  ความรับผิดชอบ)
   3.  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  การบูรณาการโดยโครงงานที่เน้นการคิด  มุ่งสู่ความเข้าใจอันลึกซึ่งบนฐานสมอง


อ่านเพิ่มเติมได้ที่  หนังสือโรงเรียนนอกกะลา  เขียนโดย  วิเชียร  ไชยบัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น