วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การนิเทศติดตามครูของลำปลายมาศพัฒนามีวิธีการอย่างไร ?

(ถามโดย สพท.อุบลฯ เขต 4)

ตอบ :  การนิเทศติดตามครู  เราจะมีพี่ดูแลน้อง  และทีมดูแลทีม  
  • กรณีเป็นครูใหม่  (ครูทดลองงาน)  หมายความว่าครูใหม่ที่เข้ามาจะเป็นครูที่นี้ได้จะต้องพัฒนาอยู่  1  ปี ประเมิน  4  ครั้ง  โดยเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา  เช่น  ครูเก่าของเรานอกจากเป็นครูประจำชั้นสอนนักเรียนในชั้น  บริหารจัดการชั้นเรียนแล้ว  อีกหน้าที่หนึ่งคือต้องพัฒนาครูใหม่อีกคนที่อยู่ในชั้นเดียวกันด้วย  นอกจากครูประจำชั้นจะช่วยดูแลพัฒนาแล้วเรายังมีทีมหัวหน้างาน (ครูเก่า)  ช่วยกันกำกับดูแลพัฒนาอีกทางด้วย  ดังนั้นแต่ละครั้งที่มีการประเมินครู  ผู้ที่ถูกประเมินจะได้ประเมินตนเอง  ได้ถูกประเมิน  และทุกครั้งจะไ้ด้รับทราบในส่วนที่ตัวเองทำได้ดีแล้ว  และจะได้รับทราบในส่วนที่ต้องพัฒนาต่อด้วย  ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพี่ๆ  ที่ต้องช่วยกันวางแผนช่วยเหลือพัฒนาครูใหม่ต่อไป
  • กรณีที่ผ่านการทดลองงาน  การนิเทศติดตามเราจะได้วิธีทำงานร่วมกันเป็นทีม  เพื่อให้เกิดการโยนิโส  น้อมนำมาสู่ตนเอง  เช่น  ถ้าในช่วงนี้เราจะนิเทศการสอนวิชาภาษาไทย  ทีมครูที่สอนภาษาไทยทุกระดับชั้นจะมาร่วมกันวางแผน  จัดทำแผนการสอนที่ยอดเยี่ยมที่สุดร่วมกัน  แล้วส่งคนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนในการสอน  ทุกคนก็จะไปสังเกตการสอน  หลังจากนั้นก็จะมาพูดคุยสิ่งสิ่งที่ได้พบเห็นโดยมีประเด็นหลักๆ ที่เราจะดูดังนี้  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อ  การมีส่วนร่วมของผู้เรียน  การจัดการชั้นเรียน  ความอยากง่ายของเนื้อหา  เราจะไม่ไปแตะตัวครูผู้สอนแต่เราจะร่วมพูดคุยถึงสิ่งที่เราร่วมกันวางแผน  จากนั้นครูแต่ละคนก็นำไปปรับใช้ในการสอนของชั้นตนเอง  ในรายวิชาอื่นๆ เราก็จะทำในลักษณะคล้ายๆ กัน
  • การตรวจแผนการสอน  ที่ลำปลายมาศพัฒนาครูไม่ได้ส่งแผนการสอนที่ผู้บริหาร  แต่เราใช้วิธีเปลี่ยนกันตรวจ  เปลี่ยนกันดู  เพราะขณะที่ครูได้อ่านแผนของกันอละกันนั้น  เขาได้เรียนรู้สิ่งที่ดีที่เขาสามารถนำไปปรับใช้กับชั้นเรียนของเขา  ได้ต่อเติดแผนให้เพื่อนๆ  ด้วยเช่นกัน  ส่วนผู้บริหารจะดูในภาพกว้างมากว่า  ดูกระบวนการ  อะไรที่ควรเพิ่มหรือลดเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่อไป  
  • นอกเหนือจากเรื่องการเรียนการสอนแล้ว  เราจะพัฒนาครูในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นด้วย  เช่น  เพื่อนร่วมงาน  เด็ก  ผู้ปกครอง  ฯลฯ  แม้แต่แนวปฏิบัติอื่นๆ ก็จะมีพี่ๆ (ครูเก่า)ช่วยกันดูแล  เช่น  การมาทำงาน  ครูที่นี้มาทำงานกันแต่เช้า  มารับประทานอาหารเช้าร่วมกัน  พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน  เล่นกับเด็ก  พูดคุยกับผู้ปกครอง  ผู้บริหารไม่ต้องลงมาดูที่ลงเวลาว่ามีครูมาทำงานสายหรือเปล่า  เพราะเมื่อไหร่ที่มีคนมาทำงานสายจะมีพี่ๆ คอยดูแล
                       

                                    ปณิธานครูลำปลายมาศพัฒนา
  1. ย้อนคิดถึงวัยเด็กเราอยากได้ครูอย่างไร  เราก็ปฏิบัติอย่างนั้น
  2. รักเด็กทุกคนให้เกียรติ  หาข้อดี  และเสริมพลังให้เป็นคนดีมากที่สุด
  3. ไม่ยอมปล่อยให้เด็กในห้องล้มเหลวแม้แต่คนเดียว
  4. ไม่ยอมปล่อยให้เวลาสูญเปล่า  พัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดียิ่งขึ้น
  5. เป็นครูที่ดีไม่ได้เราจะไปทำอาชีพอื่น
                   "เราจะเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา  เพราะเราเชื่อว่าทุกคนพัฒนาได้"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น